Biuletyn Informacji Publicznej
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola nr 17 w Bielsku - Białej

Przedszkole nr 17 w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  p17.bip.cuw.bielsko-biala.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-21

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków, bądź mieć inne uchybienia w zakresie standardów W3C.
  2. Niektóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grażyna Staniek, adres poczty elektronicznej: pm17@cuw.bielsko-biala.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 17 ul. Lipnicka 35, 43-300 Bielsko-Biała zlokalizowane jest w jednym budynku.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Lipnickiej 35:

  • wejście główne od strony północnej
  • wejście ewakuacyjne od strony południowej,

Budynek posiada piwnice oraz 2 kondygnacje.

W piwnicach znajdują się szatnie dla dzieci, gabinet sekretarki, archiwum, pokój socjalny wraz z szatnią dla pracowników, magazynek ze środkami czystości, kotłownia i pralnia.

Na parterze znajdują się: 2 sale dydaktyczne wraz z toaletami dla dzieci, gabinet logopedyczny, zaplecze kuchenne, toaleta dla personelu.

Na piętrze znajduje się: 1 sala dydaktyczna, gabinet dyrektora, toaleta dla dzieci, toaleta dla pracowników, magazynek.

Na klatce schodowej znajdują się poręcze.

Podłogi w obrębie każdej kondygnacji są poziome, bez pochylni i uskoków.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do spraw dostępności w Przedszkolu nr 17 w Bielsku-Białej

Informujemy, że Dyrektor Przedszkola nr 17 w Bielsku-Białej, Grażyna Staniek, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Przedszkolu nr 17 w Bielsku-Białej. Funkcję tą będzie pełnić:

  • Pani Dorota Chlipała – nauczyciel Przedszkola nr 17 w Bielsku - Białej

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Przedszkola nr 17 w Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

 

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Przedszkole nr 17  w Bielsku-Białej
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Przedszkole nr 17 w Bielsku-Białej

 

Dane kontaktowe: 

Koordynator ds. dostępności w Przedszkolu nr 17 w Bielsku-Białej:

  • Dorota Chlipała – (33) 816 49 55, pm17@cuw.bielsko-biala.pl

Przedszkole nr 17 w Bielsku – Białej

ul. Lipnicka 35

tel. 33 816 49 55

e-mail: pm17@cuw.bielsko-biala.pl

 

Metryka

Autor ostatniej zmiany: Michał Kisiel

Data publikacji: 2021-04-19 17:49:47

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-04-20 10:58:56 Zmiana publikacji Michał Kisiel
2 2021-04-20 10:58:13 Zmiana publikacji Michał Kisiel
3 2021-04-20 10:57:39 Zmiana publikacji Michał Kisiel